Thursday, May 30, 2013

استئو پتی

استئو پتی درمانی
 این روش از طریق دستکاری بدن ، وبه ویژه ستون فقرات  بیمارها را درمان میکند .  حتی در مورد ی که به نظر میرسد  علائم بیماری هیچ ربطی به ستون فقران نداشته باشد محقق اولیه این روش استدلال میکرد  که در ماشینی که اجزاء متحرک دارد خراب شدن یک جزء باعث خرابکاری کل ماشین میشود و همچنین است در بدن انسان ؛ فرسودگی  یا نقض و یا خرابی  یک عضو بدن انسان  باعث  تغیر عملکرد مطلوب بدن  او میشود.  بنابراین او کوشید چرا و چگونگی پیدایش  این وضعیت را کشف کند.  فرضیه اساسی او این بود که بسیاری ازبیماری ها که گریبانگیر انسان میشود میتوان به سادگی براساس  بدکاری مکانیکی یک یا چند عضو بدن او درک کرد. و توضیح داد. او توانست نشان دهد که بسیاری ازبیماری ها مربوط به اختلال در ستون فقرات هستند و روش او میتواند بسیاری ازبیماری های غیراستخوانی  رانیزدرمان کند. تأکید او بر نقش  آشفتگی های ستون فقرت  در پیدایش برخی بیماری ها شباهت به نگرش روش ها ی کایروپرکتیک درمانی و الکساندر درمانی است.دکتراستین محقق این روش  فرمول قاعده شریانی  را ساخت و توضیح داد  که اساس این قاعده این است که هرگاه ترکیب و جریان خون طبیعی است  بیماری نمیتواند پدید اید  زیرا خون ما در شرایط طبیعی حاضراست همه عناصر حافظ ایمنی  در مقابل بیماری ها  را تولید کند. فشار دائم ناآگاهانه برمهره ها  و سو ء استفاده دائم از آن مهره ها  ودیگر مفصل ها ،  انواع دردهای پشت و  کمر ودردهای پاها را که امروز شیوع بسیار گسترده ای دارند تولید میکنندوپائین افتادن اعضای درونی بدن نیز بیماری های چون هرینا، یبوست مزمن و بواسیرو واریس رگ های پاها راتولد میکند. این روش در سطح دستکاری کردن میکوشد که عاملی را که باعث  بیماری شده است اصلاح و طبیعی کند.  اگر منطقه گرفتارآن عوارض  نزدیک به ریشه عصبی  یاشریان خونی  در ستون فقرات باشد  اصلاح کردن وضعیت    مهره ها و مفاصل و آزاد کردن بافت های ارتباطی  از زیر فشار ، میتواندبه جریان خون امکان دهد که نه تنها به  اندام های آن منطقه از بدن بلکه به رشته های عصبی اندام های دوردست نیزبهتربرسد . به این طریق است که استئوپتی درمانی  نتایج خوبی از اعضای بدن که دوراز منطقه ظهور علائم  دردو بیماری هستند  تولید کند جلسه ملاقات با درمانگر  با شرح تاریخچه پزشکی بیمارآغاز میشود . به طریقی که مشکلات  و دردهای پدید  آمده رارفع کند و ساختارآنهارا اصلاح و طبیعی کند .  این روش برای درمان درد پشت ،اندام های  مفصلی ، برخی انواع برانشیت ؛  تنگی نفس ،انواع سردرد میگرن ، که با هیچ درمان دیگر بهبود نیافته اند وبرخی مشکلات اصلاح پذیر  چشم  مفید بوده است

Thank you Canada

Thank you Canada. I love you so much!

I came here 27 years ago with nothing. You paid for my English classes. You paid for my rent, food and transportation until I found a job. You made me a citizen & gave me a passport. You gave me a chance to educate myself and to have a great job. You allowed me to bring my family here.

Thank you for accepting me & giving me a chance to prove myself. It is n...ow my turn to give back to you. I am happy to graduate successful osteopaths who contribute to the economy of Canada. It is my small way of giving back to you my beloved country.
Thank you Canada. You are THE best!

Dr Shahin Pourgol
President
National Academy of Osteopathy
 
 

Wednesday, May 29, 2013

Are You Following the 10-20 Rule?


Are You Following the 10-20 Rule?

Achieving success in your practice is easier than you think. All you need is to attract more new patients, make your current patients use your services more often, and to offer them more services. I strongly recommend all health practitioners to enrol in our MBA in Health Care program. This one of a kind degree teaches you everything you need to become successful.

One way to get more new patients is a marketing technique I named 10-20 rule. It states that to get more new patients an osteopath must hand out, on daily basis 10 business cards and 20 flyers. Exposure is everything. The more people who know you, the more new patients you shall have. It is as simple as that.

So give your business cards to everyone you meet, from gas stations attendant to coffee shop cashier to your waitress. Include a flyer in any mails you send out to your patients or when paying bills. And hand out some flyers to your patients after each visit to be distributed to co-workers and friends.

Dr Shahin Pourgol

Chiropractor, Ergonomist, Osteopath

President: National Academy of Osteopathy &

National University of Medical Sciences

Tuesday, May 28, 2013

Dr Pourgol with NAO Students

Dr. Shahin Pourgol, president of National Academy of Osteopathy with some NAO students.


Osteopathy Marketing Tip from Dr Pourgol

Are You Benefiting from OPT?

I was one of the top 10 doctors in Canada seeing over 150 patients a day. One reason behind my success was that I mastered a revolutionary marketing concept called “Other People’s Time”. I had 1000s of people do marketing for me without costing me anything.  

The concept is quite simple. You get other people to use their time for the benefit of your clinic because they want to help you grow. There are many ways of motivating people to use their time for your benefit.  One of the most effective is also the simplest! Ask and you shall receive.

Simply ask your patients to help you grow. After each treatment give them 5 to 10 clinic flyers and ask them to distribute them with their friends and co-workers. Patients like their osteopaths and would love to have an opportunity to help them. This inside marketing technique is great in building your osteopathic practice.

Dr Shahin Pourgol
Chiropractor, Ergonomist, Osteopath
President: National Academy of Osteopathy &
National University of Medical Sciences

Sunday, May 26, 2013

NAO Online vs In-Campus education


It is frequently asked if there is a difference between the online and campus based education provided by National Academy of Osteopathy.

Here are some similarities and differences between the two types of education.

- In-campus education is more expensive.

- Both online and campus based cover the same material and have the same amount of teaching lecture hours (the practice hours differ however). While campus based students stay over 8 hours in the NAO campus to practice and watch the lectures, the online students practice at home. This means the total numbers of hours (practice & teaching) differs between the two programs. The online students practice at home, therefore the total number of hours they spend with an instructor is less than the campus based student. However the teaching hours are the same for both programs.

- Campus based students watch lectures for two hours per day and practice over six hours at the school technique room. Online students study a couple of hours of online lectures per day and spent 6 hours of technique practice at home. NAO video server has available only the teaching lecture videos, not the practice sessions. Online students spent less time with an instructor as there is no recorded practice session available on NAO video server.

- The campus based students, after the lectures get to practice on each other while online students must practice on a friend or family member.

- The campus based students also have access to the online education.

- The online students have the option of attending two weeks of full time practical in-campus classes at the end of their program, free of charge.

- The instructors are the same for both programs.

- The practice hours of online students at home is considered part of their education and they should spend 8 hours per day (for full time classes) watching the lectures and practicing. 

- Both the online and in-campus types of education are accepted by associations that accept NAO.

- NAO diploma does not mention if a student is an online or campus based student. 

- Less than 1% of NAO students register for in-campus program. Majority prefer online education. 


   

Osteopathic Business Advice by Dr Pourgol

WHO IS YOUR IP?

Knowing who is your Ideal Patient is THE most important information all practicing osteopaths must have. A number of osteopaths (mostly my students!) can dictate who their IPs are as they know how to attract the type of IP they want from the start of their professional work. However the IP for most osteopaths depend on the clinic location.

You should know who your IP is. You can find this by using a computer software such as Microsoft Excel. Clinic management software also can handle this analysis as well. All the information you need is in the new patient questionnaire forms. Patient’s sex, age, occupation, etc. Analyse these info to see who are your IPs. If majority of your patients for example are male blue collar workers, between the ages of 40 to 50, then those are your Ideal Patients for your clinic at this particular location. If you work in more than one clinic you should find your IP for each clinic as they most likely differ. 

Once you know who your IPs are, then you should direct all your marketing activities to this group. Finding your IP is a key to your success.

Dr Shahin Pourgol
President
National Academy of Osteopathy
www.pourgol.com


Saturday, May 25, 2013

Top 10 Job Vacancies in Canada (Manual Osteopathy is #1)

Top 10 Job Vacancies in Canada in 2013 (Half of these jobs are in health care sector)

Report Published in the Toronto Star Newspaper

1- Primary health care providers (physicians, dentists, chiropractors, manual osteopaths, veterinarians, athletic therapists and other treating health professionals.)
2- Managers in engineering, architecture & information systems.
3- Managers in health care, education & social services.
4- Managers in construction and transportation
5- Accountants & other business service professionals.
6- Scientists & engineers.
7- Nurses & nursing supervisors.
8- Medical technologists.
9- Social workers, psychologists, counsellors, probation officers.
10- Supervisors in mining, oil & gas manufacturing & processing.

To learn about how to become an osteopath and to receive information about osteopathic education worldwide please National Academy of Osteopathy at admissions@nationalacademyofosteopathy.co or visit our website at www.nationalacademyofosteopathy.com. You may also receive up to date news by joining our Facebook fan page at www.facebook.com/osteopathycollege.

Manual Osteopathy is in the #1 Vacant Job Group in Canada!http://www.youtube.com/watch?v=UwkIIiz9ry0

Friday, May 24, 2013

تعداد طرفداران آکادمی ملی‌ استئوپتی و دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما به ۵۶،۰۰۰ نفر در فیسبوک رسید!

تعداد طرفداران آکادمی ملی‌ استئوپتی و دانشگاه ملی‌ علوم پزشکی‌ ما به ۵۶،۰۰۰ نفر در فیسبوک رسید!

Wednesday, May 22, 2013

Top Female MMA Fighter is an OSTEOPATH!


#14 Female Mixed Martial Artist of the World is an OSTEOPATH!

Rosemary Ann Sexton is a MMA and UFC fighter (she is a black belt in Taekwondo and Brazilian Jujitsu), ranked #14 in the world. She was born in France but grew up in Britain.

Ms. Sexton has a PhD in computer science (2003). Later on she also studied athletic therapy as well as osteopathy (2010).

Currently she is an MMA fighter, osteopath, athletic therapist as well as a writer for Fighters Only magazine. Her clinic is located in Manchester City, UK.

정골 요법의 국립 아카데미


국제학생들을
NAO
위한 캐나다이민
의 학위를 받으면 캐나다이민 영주권에서 시민
Diploma in Manual Osteopathy Practice DO(MP) ,
권 취득 캐나다에 도착 후 년 안에 캐나다여권을 취득할 수 있게 돕는다
, 3
.
국제 졸업생들은 에서 면허를 받을 수 있고 캐나다의 모든 주에서 진료를 할 수 있
NAO IOA
다.(Ontario, British, Columbia, Quebec, Alberta)
캐나다에서 정골의학은 전문성이 요구되어지며 정골의 지원자들은 시민권과 이민권에 있어서 이민
국으로부터 높은 점수를 받는다
.
이란 중국 대만 한국 그리고 다른 국가들에서의 국제 졸업생들은 시민권 이민법의 카테고
, , ,
NAO ,
리안에 있는 숙련된 기술 직업군으로서 지원이 가능하다
.
이 지원의 시작과정에서 국제 졸업생들은 캐나다의 정골의학 병원으로부터 일자리를 제공받는 것
이 필요하다
.
캐나다로 이민을 와서 일하는것에 관심이 있는 국제 졸업생을 위하여 는
NAO NAO Mr. Sukanta
변호사 와 법률보조 의 이민 상담을 적극적으로 추천한다
Saha( ) Shirin Pourgol( )
.
은 캐나다의 최고의 이민상담가들 중에 하나이고 상원 캐나다 법률위원회의 회원이
Shirin Pourgol
다.

Shirin Pourgol
immigration@pourgolparalegal.com
으로 연락할 수 있다
.
은 캐나다에서 가장 큰 정골의학 병
Shirin Pourgol
원과 최고의 사업적관계를 가지고 있음에 따라서
국제졸업생들은 정골의학 병원에서 보장된 일자리
를 제공받을 수 있다
.
그녀의 이민상담은 보증되었다 이 의미는 국
. NAO
제 졸업생을 위한 캐나다 영주권취득이 불가능하다
면 상담료를 환불해주겠다는 것이다

세계 정골 일

세계 정골 일
World Osteopathy Day: June 22nd


정골 한국

내셔널
정골의학
아카데미에
대하여
토론토 온타리오에 위치한 내셔날 정골의학 아케데미 는 세
(NAO)
계적으로 뛰어난 교육을 실시하는 캐나다단체로서 설립되었고
,
는 정골의학이 단일화된 전문직업으로 발전하게 만들어주는
NAO
촉매제 역할 과학적인 기초에 근거한 수기정골의학의 연구 정골
,
,
의학과 관련된 지식의 모임으로서 정부와 국민에게 있어서 정골의
학을 대표하는 단체가 되고 있다
.
우리는 그들의 분야에 있어서 능력이 공인된 전문가와 교수들을
가진 전문 교육기관이다 는 수기정골의학 디플로마를 받기위
. NAO
하여 개월 풀타임이나 개월 파트타임의 전문적인 프로그램에서
4 9
공부를 해야 한다
.
는 온타리오 주와 캐나다 정부에 의해 공증된 기관이고
NAO
, NAO
졸업자들은 캐나다 수기정골의학 보드위원회에서 관리하는 장소에
서 시험을 봐야한다 이 자격시험에 합격한 경우 졸업자들은
. , NAO
국제 정골의학 협회 에 등록한 후 면허증이 부여된다
IOA( ) .
의 일원인 의 졸업자들은 캐나다 미국 영국 호주 이란
IOA NAO , , , , ,
중국 브라질 태국 콜롬비아 인도 그리고 대부분의 나라에서 정
, , , ,
골의학을 실시할 수 있으며 졸업자들은 에서 출판된 치료
NAO IOA
지침서와 윤리강령을 지켜야 한다
.
우리는 도수정골의학에서 졸업자들이 기여하는 바를 조사하
NAO
고 있고 캐나다 노스욕에 있는 교육기관에서 정골의학을 통하여
,
환자를 관리하는 법을 가르치고 있
다 우리는 지식과 자금력을 이용하
.
여 정골의들을 도와주고 있고 그들
,
의 사업이 번창하도록 도움이 되는
교육과 건강관리정책 등의 교육을
실시하고 있다
 
 

Tuesday, May 21, 2013

Dr Pourgol Gives Osteopathy Seminar

Dr Pourgol Gives Seminar

Dr. Pourgol has been invited to give a seminar to a group of dentists in Santo Domingo, Dominican Republic on the non-invasive osteopathic management of Temporomandibular Joint (TMJ) disorders on June 03, 2013.

This seminar is free for National Academy of Osteopathy and National University of Medical Sciences students in Dominican Republic.

To reserve a space please send an email to Luary@nationalacademyofosteopathy.co. Space is limited so register early to guarantee a seat.

Monday, May 20, 2013

Osteopathy in Brazil

O caminho para o sucesso profissional parece longo e distante? Estude em uma escola Canadense!! Estude osteopatia na National Academy of Osteopathy Brasil .
Para saber melhor sobre nosso programa acesse nosso site:
www.nao-brasilsaopaulo.com National Academy of Osteopathy - Brazil
e saiba mais...podemos encurtar seu caminho!

Saturday, May 18, 2013

List of Ontario Osteopathic CollegesList of Accredited Ontario Schools of Osteopathy

There are 9 schools of osteopathy in Ontario but only 5 are accredited by the Council on Manual Osteopathy Education.

1-      National Academy of Osteopathy

2-      National University of Medical Sciences

3-      Canadian College of Osteopathy

4-      Canadian Academy of Osteopathy

5-      Southern Ontario College of Osteopathy

Friday, May 17, 2013

Continuing Education for Massage Therapists ($282.50 per 20 CEUs)


Continuing Education for Massage Therapists ($282.50 per 20 CEUs)

Most regulatory boards require massage therapists to enrol in a continuing education course with 2o continuing education units (CEU) every year or two. For example the registered massage therapists of Ontario must complete 30 CEU every 3 years, 20 of which must be category A, however all 30 CEU could be Category A as well. Taking two of the course NAO offers would satisfy the requirement set by your regulatory board. CEUs are calculated at one CEU for every two hours involved in the learning activity.

National Academy of Osteopathy offers the following courses for massage therapists in every major city across North America, Australia, New Zealand and Western Europe to all health practitioners.

We have kept the course tuition low to make them affordable. Course fees are $282.50 ($250 plus 13% tax). The tuition is tax deductable in all countries. Each course offered satisfies 20 CEU. Courses are offered the first weekend of every month (12 times per year). Space is limited so to reserve your spot please apply early.

We are adding more courses soon. Currently the following courses are offered. These are all category A courses and meet the requirements of massage therapy regulatory boards including the College of Massage Therapists of Ontario.

SE 320 Joint Specific Therapeutic Exercises: This course covers joint specific therapeutic exercises that health practitioners can teach patients to help them with different musculoskeletal conditions, with more focus on conditions affecting the spine. 20 CEUs.

AL 320 Activities of Normal Life Intervention Assessment: Activities of Normal Life Intervention (ANLI) assessment is a type of assessment commonly done on patients who are injured in a motor vehicle accident. This course prepares massage therapists to perform ANLI assessments. 20 CEUs.

MP 320 Motion Palpation of the Spine: Motion palpation is used to detect spinal lesions and in spinal analysis. This course introduces massage therapists to motion palpation and teaches the most common ones used on the spine. 20 CEUs.

PM 320 Proprioceptive Neuromuscular Facilitation: PNF stretching, or proprioceptive neuromuscular facilitation stretching, are stretching techniques commonly used in clinical environments to enhance both active and passive range of motion with the ultimate goal being to optimize motor performance and rehabilitation. 20 CEUs.

For Registered Massage Therapists in Ontario, upon completion of any of the above courses & if reporting to the College of Massage Therapists of Ontario through online member login, the following codes should be used:

AAW
Attending workshops, seminars or courses – provide name of course, date attended, learning obtained

CRE        Remedial Exercises (for course SE 320)

MAN     ANLI Assessment (for course AL 320)

CCA        Client Assessment (for course MP 320)

MPN      PNF (for course PM 320)

To register in any of the courses above please contact NAO admissions office at admissions@nationalacademyofosteopathy.co so we could send you the registration form.

 

BBQ with Honorable Dr Moridi, Ontario Minister of Research & Innovation

My good friend; honorable Dr Reza Moridi, Minister of Research and Innovation and a Member of the Provincial Parliament in Ontario, Canada is hosting a BBQ party and you are all invited.
The annual Community Summer BBQ on June 16, 2013 will be at Richmond Green Sports Complex from 12-3pm.

Please bring a non-perishable food donation which will be given to Pathways for Children, Youth and Families of York Region.

Thank you.

Dr Shahin Pourgol
President
National Academy of Osteopathy & National University of Medical Sciences

Manual Osteopathy Regulation in Ontario, Canada

Unite!

To Get Manual Osteopathy Regulated in Ontario.

It is time for the profession of manual osteopathy to become regulated in the Province of Ontario. To do so all manual osteopaths, manual osteopathic associations and manual osteopathic schools should unite for the benefit of the profession.  There should be only one lobbyist representative of manual osteopathy profession who approaches the Ontario provincial government. More than one group indicates this profession is not united and cannot be regulated.

There are many steps that should be followed prior to seeking regulation. We have already some of these in place. There must be a national standard testing system for manual osteopaths, which is already here since 3 years ago through the Canadian Manual Osteopathy Examining Board. There should be a system to accredit the manual osteopathy colleges which already exists through the Council on Manual Osteopathy Education. There should be regulatory college by-laws, which the Ontario Association of Osteopathic Manual Practitioners has already completed. There should be a history of teaching which through the Canadian College of Osteopathy has been established for decades, and there should be a large number of manual osteopaths, which there are over 1,000 in Ontario.

We have most of the regulatory requirements. To pursue manual osteopathy regulation, first and foremost we must unite. We should form a committee with the sole goal of getting manual osteopathy regulated in Ontario. We should hire a political lobbyist to pursue this matter on a full time basis. This committee should raise funds through manual osteopaths, associations and colleges. Everyone must contribute to this goal. The committee must also seek grass root support. We must get all patients, students, manual osteopaths and friends of manual osteopathy to sign a petition and to contact local provincial politicians. The grass root support is the main key to getting us regulated along with hiring a political lobbyist.

National Academy of Osteopathy (NAO), International Osteopathy Association (IOA), Canadian Manual Osteopathy Examining Board (CMOEB), Council on Manual Osteopathy Education (CMOE) & Ontario College of Osteopathic Rehabilitation Sciences (OCORS) have joined together and we want all other schools, associations and manual osteopaths to join us to form a committee. Mr Amir Kazemi of National Academy of Osteopathy will contact all associations and colleges to invite them to join us for a meeting. All manual osteopaths who are interested should also contact Mr Kazemi at
amir@nationalacademyofosteopathy.co or (416) 635-6550. Let us get together, spend some time and money and get this wonderful profession regulated in Ontario.

Thank you.

Dr. Shawn Pourgol, MBA, DC, DO, PhD
President
National Academy of Osteopathy
Pourgol@pourgol.com

Thursday, May 16, 2013

Cranial Osteopathy & Visceral Manipulation Techniques Added to NAO Curriculum

Cranial Osteopathy & Visceral Manipulation Techniques Added to NAO Curriculum

Starting September 2013, The Cranial Osteopathy and Visceral Manipulation techniques are added to National Academy of Osteopathy Diploma in Manual Osteopathic Practice (DOMP) program. NAO graduates of previous terms should contact NAO admission office in regards to registering for these two courses if interested.  

Top 45 Osteopathic School Worldwide

http://www.youtube.com/watch?v=oYYYBJ0dczETop 45 Osteopathic School Worldwide


List of the top 45 schools, colleges & universities of Osteopathy

1 • National Academy of Osteopathy
2 • National University of Medical Sciences
3 • London School of Osteopathy
4 • London College of Osteopathic Medicine
5 • RMIT University
6 • European School of Osteopathy
7 • University of Western Sydney
8 • Oxford Brookes University
9 • British College of Osteopathic Medicine
10 • Victoria University
11 • College of Osteopaths
12 • Chiropractic and Osteopathic College of Australasia
13 • Unitec New Zealand
14 • Canadian College of Osteopathy
15 • Centre Europeen d'Enseignement Superieur de l'Osteopathie
16 • Canadian Academy of Osteopathy and Holistic Health Sciences
17 • Collège d'Études Ostéopathiques
18 • Institut de Formation en Ostéopathie du Grand-Avignon
19 • Southern Ontario College of Osteopathy
20 • Buenos Aires School of Osteopathy
21 • Istituto Superiore di Osteopatia - Milano
22 • Centre Ostéopathique du Québec
23 • Russian School of Osteopathic Medicine
24 • Madrid School of Osteopathy
25 • British School of Osteopathy
26 • Nordic Academy of Osteopathy
27 • Escola Brasileira De Osteopatia
28 •Fulcrum Osteopathy College
29 •Austria Vienna School of Osteopathy
30 •Flanders International College of Osteopathy
31 •Escuela Chilena de Osteopatía
32 •Deutsches Osteopathie Kolleg (Rohdorf, Germany)
33 •The Irish College of Osteopathic Medicine
34 •European College for Osteopathy
35 •College Sutherland
36 •Osteopathy Academy of Munich
37 •University College of Health Sciences
38 •German School of Osteopathy
39 •The International Academy of Osteopathy
40 •Still Academy
41 •Polish School of Osteopathy
42 •Scandinavian School of Osteopathy
43 •Русская Высшая Школа Остеопатической Медицины
44 •Swiss School of Osteopathy
45 •Институт остеопатии СПбМАПО и СПбГУ


NAO offers a diploma program in osteopath. 

NAO Approved by Ontario Osteopathic & Alternative Medicine Association


NAO Approved by Ontario Osteopathic & Alternative Medicine Association

National Academy of Osteopathy graduates are now eligible to join the Ontario Osteopathic & Alternative Medicine Association.

For those graduates wishing to join an osteopathic organization in Ontario, please contact the association at www.osteoassociation.com.  

Working in USA, Canada, Australia, UK, New Zealand

After graduating from your osteopathy program, can I practice in Canada, USA, Australia, UK & New Zealand?

Yes, you can practice and open a clinic in all Canadian provinces, all US states, and everywhere else in Australia, United Kingdom and New Zealand.
However the osteopathy profession is regulated in these countries and our graduates must work as osteopathic manual practitioners. They may not use the term osteopaths in these countries. For example in the USA & Canada, the term osteopath is reserved for osteopathic physicians who do surgery and prescribe medications.

In all other countries, including Italy, Spain, France, Ireland, Germany, Netherlands, South Korea, Brazil, Iran, China, Taiwan, Japan, Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Pakistan, Singapore, Mexico, Venezuela, Greece, Tanzania, South Africa, Vietnam, Netherlands, Turkey, Austria, Sweden, Denmark, Norway, Switzerland, & Denmark , our graduates can use the term osteopath and practice as osteopaths.
 
 

Could osteopaths bill insurers for two types of treatments?

Could osteopaths bill insurers for two types of treatments?

Yes but it depends on the type of patient’s coverage, EHP or MVA.

In most cases you cannot bill extended health plan (EHP) insurers for osteopathy and another type of treatment (chiropractic, physiotherapy, massage therapy, naturopathy, athletic therapy, acupuncture, etc) on the same day. Most EHP insurers accept only one type of treatment from one health practitioner. Your clinic can bill for osteopathy and massage therapy for example on the same day if the treatments are performed by two health practitioners. But if the health practitioner is a massage therapist/osteopath then in one day massage therapy must be billed and another day osteopathy.

This does not apply to motor vehicle accident (MVA) patients. For MVA patients health practitioners can charge the insurers for more than one type of therapy. For example on the same visit an insurer can be billed for osteopathic treatment, physiotherapy, and rehabilitation.

Continuing Education (CE) Credits


I am a licensed health practitioner. Can I use my osteopathic education towards my Continuing Education (CE) requirements of my regulatory board?

Yes. Most regulatory boards for chiropractors, physiotherapists, massage therapists, naturopaths, acupuncturists, occupational therapists, kinesiologists, athletic therapists & trainers, homeopaths, & medical doctors accept the time you spent studying in our programs towards your CE requirement. Most regulatory boards require 20 to 40 hours of CE in a year or two, and our programs cover this requirement as all our programs are over 40 hours.

Friday, May 10, 2013

我們的使命是: •被確認為卓越的整骨術教育學院; •培訓未來成功的骨傷科醫療師 •提供活力和創新精神的臨床科學的整骨術程序。 願景 為了提供最佳的醫療護理科學的整骨療法,以提高社會的健康教育

Chinese Facebook fanpage of National Academy of Osteopathy

我們的使命是: •被確認為卓越的整骨術教育學院; •培訓未來成功的骨傷科醫療師 •提供活力和創新精神的臨床科學的整骨術程序。 願景 為了提供最佳的醫療護理科學的整骨療法,以提高社會的健康教育


https://www.facebook.com/pages/National-Academy-of-Osteopathy-%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E6%95%B4%E9%AA%A8%E9%86%AB%E5%AD%B8%E9%99%A2-%E5%8C%97%E7%BE%8E%E5%8F%8A%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E5%8D%80/169625269859431Chinese Facebook page of National Academy of Osteopathy

www.nao-brasilsaopaulo.com

Se sua carreira profissional nao anda bem, nos podemos mudar isso! Pense grande, pense National Academy of Osteopathy Brasil.Esfude Osteopatia!!! Visite nosso web site: www.nao-brasilsaopaulo.comwww.nao-brasilsaopaulo.com

NAO Graduates in the Millionaire's Club

NAO Graduates in the Millionaire's Club
It was reported today that Toronto has over 118,000 millionaires (2.5% of the populations) more than most cities in the world (except New York and London)!
 
We are glad to mention that at least two of National Academy of Osteopathy graduates are millionaires and in this category.

The financial success of the two brothers & NAO graduates, Mr Mike and Ebrahim Mohajer’s clinic was reported in the Franchise Canada magazine as their multidisciplinary clinic had surpassed the million dollar revenue.

In the photo the Mohajer brothers and their father are seen receiving the clinic of the year award.
 
 

Thursday, May 9, 2013

Wednesday, May 8, 2013

Osteopathy in South Korea

Osteopathy in South Korea

Osteopathic treatments are in high demand in South Korea. Patients seem to enjoy osteopathic treatments and it is a well established, well reimbursed type of treatment within the insurance system in South Korea.

Osteopaths in South Korea charge anywhere from $50 US (per hour) to $300 US (for serious cases requiring few hours of osteopathic rehabilitation) for osteopathic treatments which is paid by most private insurers in South Korea (such as Signa, Aetna, SOS Alliance, & Blue Shield).

South Korean public national health insurance pays for osteopathic treatments if done by a physiotherapist, Medical Doctor or an Oriental Medical Doctor. The payment rate by government varies depending on who provides the osteopathic treatment. It is the highest if the treatment is done by a medical doctor. The payment is $5 US per osteopathic treatment if done by a physiotherapist.

Osteopaths who are not a licensed health professionals can open a clinic in South Korea but are not permitted to provide treatments to South Korean citizens. They can however provide osteopathic treatments to foreigners. There are a number osteopaths there who only treat foreigners in Seoul as there is a large US military base near Seoul.

정골요법은 건강관리입니다. 다른 어느 직업도 이런 기쁨을 주지는 못합니다. 사람들에게 통증을 없애주는것은 최고의 느낌입니다.

정골요법은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 건강관리 관련 직업입니다.

정골요법은 아래 쪽 허리 통증 환자들에게 최선의 선택입니다. ( 척추 교정 지압법, 마사지, 물리치료, 침술 과 약물 치료와 비교하여도 그렇습니다. )

많은 연구도 정골요법은 허리 통증에 가장 효과적인 치료법이라는 것을 보여 주고 있습니다.

정골요법은 근육, 뼈, 관절 및 신경 질환에 부드럽고, 고통이 없고, 안전하며, 검증되었고 매우 효과적인 치료입니다.

실업률도 제로입니다. 정골요법사는 취직이 잘 됩니다.

정골요법사는 평균 일년에 90000 달러를 범니다.

정골요법사는 재활 클리닉, 의료기관, 헬스 클럽, 스파 등에서 시간당 30달러로 일하기 시작합니다.

갖 졸업한 정골요법사는 캐나다, 미국, 유럽, 아시아, 아프리카 및 호주를 포함한 세계 어디에서나 자신의 클리닉을 개업 할 수 있습니다.

환자들은 정골요법 치료를 좋아합니다. 캐나다 온타리오에 있는 리치몬드 힐에서는 정골요법사를 보기위해 2달을 기다려야 합니다. 이란에서는 6개월을 기다려 치료를 받습니다.

척추 교정 지압사가 되는데 7년, 마사지치료사가 되는데는 2년, 그리고 물리 치료사가 되는데는 6년이 걸리는데 비교하여, 정골요법사는 4개월이면 되지만 수입은 똑같습니다.

에서 공부하여, 정골요법사가 되어 미래를 보장 받으십시요.

는 세계에서 가장 큰 손을 이용한 정골요법 학교입니다. NAO는 32개국에 62개의 도시에서 손을 이용한 정골요법을 가르치고 있습니다.

성공 보장

Video: NAO Class of 2012 in Seoul, South Korea

NAO Osteopathy Class of 2012 in Seoul (first DOMP class in South Korea)

National Academy of Osteopathy graduates of the Diploma in Osteopathic Manual Practice (DOMP) in Seoul, South Korea. This is NAO class of 2012 in Seoul and it is the first graduating class.

정골요법은 건강관리입니다. 다른 어느 직업도 이런 기쁨을 주지는 못합니다. 사람들에게 통증을 없애주는것은 최고의 느낌입니다.

정골요법은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 건강관리 관련 직업입니다.

정골요법은 아래 쪽 허리 통증 환자들에게 최선의 선택입니다. ( 척추 교정 지압법, 마사지, 물리치료, 침술 과 약물 치료와 비교하여도 그렇습니다. )

많은 연구도 정골요법은 허리 통증에 가장 효과적인 치료법이라는 것을 보여 주고 있습니다.

정골요법은 근육, 뼈, 관절 및 신경 질환에 부드럽고, 고통이 없고, 안전하며, 검증되었고 매우 효과적인 치료입니다.

실업률도 제로입니다. 정골요법사는 취직이 잘 됩니다.

정골요법사는 평균 일년에 90000 달러를 범니다.

정골요법사는 재활 클리닉, 의료기관, 헬스 클럽, 스파 등에서 시간당 30달러로 일하기 시작합니다.

갖 졸업한 정골요법사는 캐나다, 미국, 유럽, 아시아, 아프리카 및 호주를 포함한 세계 어디에서나 자신의 클리닉을 개업 할 수 있습니다.

환자들은 정골요법 치료를 좋아합니다. 캐나다 온타리오에 있는 리치몬드 힐에서는 정골요법사를 보기위해 2달을 기다려야 합니다. 이란에서는 6개월을 기다려 치료를 받습니다.

척추 교정 지압사가 되는데 7년, 마사지치료사가 되는데는 2년, 그리고 물리 치료사가 되는데는 6년이 걸리는데 비교하여, 정골요법사는 4개월이면 되지만 수입은 똑같습니다.

에서 공부하여, 정골요법사가 되어 미래를 보장 받으십시요.

는 세계에서 가장 큰 손을 이용한 정골요법 학교입니다. NAO는 32개국에 62개의 도시에서 손을 이용한 정골요법을 가르치고 있습니다.

성공 보장
https://www.youtube.com/watch?v=FZGlCbwXpnwNAO Class of 2012 in Seoul, South Korea (First DOMP Graduates)

National Academy of Osteopathy Office in Seoul, South Korea

National Academy of Osteopathy campus in Seoul, South Korea.

정골요법은 건강관리입니다. 다른 어느 직업도 이런 기쁨을 주지는 못합니다. 사람들에게 통증을 없애주는것은 최고의 느낌입니다.

정골요법은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 건강관리 관련 직업입니다.

정골요법은 아래 쪽 허리 통증 환자들에게 최선의 선택입니다. ( 척추 교정 지압법, 마사지, 물리치료, 침술 과 약물 치료와 비교하여도 그렇습니다. )

많은 연구도 정골요법은 허리 통증에 가장 효과적인 치료법이라는 것을 보여 주고 있습니다.

정골요법은 근육, 뼈, 관절 및 신경 질환에 부드럽고, 고통이 없고, 안전하며, 검증되었고 매우 효과적인 치료입니다.

실업률도 제로입니다. 정골요법사는 취직이 잘 됩니다.

정골요법사는 평균 일년에 90000 달러를 범니다.

정골요법사는 재활 클리닉, 의료기관, 헬스 클럽, 스파 등에서 시간당 30달러로 일하기 시작합니다.

갖 졸업한 정골요법사는 캐나다, 미국, 유럽, 아시아, 아프리카 및 호주를 포함한 세계 어디에서나 자신의 클리닉을 개업 할 수 있습니다.

환자들은 정골요법 치료를 좋아합니다. 캐나다 온타리오에 있는 리치몬드 힐에서는 정골요법사를 보기위해 2달을 기다려야 합니다. 이란에서는 6개월을 기다려 치료를 받습니다.

척추 교정 지압사가 되는데 7년, 마사지치료사가 되는데는 2년, 그리고 물리 치료사가 되는데는 6년이 걸리는데 비교하여, 정골요법사는 4개월이면 되지만 수입은 똑같습니다.

에서 공부하여, 정골요법사가 되어 미래를 보장 받으십시요.

는 세계에서 가장 큰 손을 이용한 정골요법 학교입니다. NAO는 32개국에 62개의 도시에서 손을 이용한 정골요법을 가르치고 있습니다.

성공 보장

View from the NAO office windows in Seoul, South Korea

The view from windows of National Academy of Osteopathy office in Seoul, South Korea.

The first class of NAO (Class of 2012) in Seoul, South Korea

The first class of NAO (Class of 2012) in Seoul, South KoreaWe are so proud of our first Diploma in Osteopathic Manual Practice (DOMP) graduates in Seoul, South Korea that Dr Shahin Pourgol, president of National Academy of Osteopathy travelled to Seoul, South Korea to personally present their graduation diplomas and to review some osteopathy techniques with them.
Here are photos of some of our graduates at NAO campus in Seoul, South Korea.

정골요법은 건강관리입니다. 다른 어느 직업도 이런 기쁨을 주지는 못합니다. 사람들에게 통증을 없애주는것은 최고의 느낌입니다.

정골요법은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 건강관리 관련 직업입니다.

정골요법은 아래 쪽 허리 통증 환자들에게 최선의 선택입니다. ( 척추 교정 지압법, 마사지, 물리치료, 침술 과 약물 치료와 비교하여도 그렇습니다. )

많은 연구도 정골요법은 허리 통증에 가장 효과적인 치료법이라는 것을 보여 주고 있습니다.

정골요법은 근육, 뼈, 관절 및 신경 질환에 부드럽고, 고통이 없고, 안전하며, 검증되었고 매우 효과적인 치료입니다.

실업률도 제로입니다. 정골요법사는 취직이 잘 됩니다.

정골요법사는 평균 일년에 90000 달러를 범니다.

정골요법사는 재활 클리닉, 의료기관, 헬스 클럽, 스파 등에서 시간당 30달러로 일하기 시작합니다.

갖 졸업한 정골요법사는 캐나다, 미국, 유럽, 아시아, 아프리카 및 호주를 포함한 세계 어디에서나 자신의 클리닉을 개업 할 수 있습니다.

환자들은 정골요법 치료를 좋아합니다. 캐나다 온타리오에 있는 리치몬드 힐에서는 정골요법사를 보기위해 2달을 기다려야 합니다. 이란에서는 6개월을 기다려 치료를 받습니다.

척추 교정 지압사가 되는데 7년, 마사지치료사가 되는데는 2년, 그리고 물리 치료사가 되는데는 6년이 걸리는데 비교하여, 정골요법사는 4개월이면 되지만 수입은 똑같습니다.

에서 공부하여, 정골요법사가 되어 미래를 보장 받으십시요.

는 세계에서 가장 큰 손을 이용한 정골요법 학교입니다. NAO는 32개국에 62개의 도시에서 손을 이용한 정골요법을 가르치고 있습니다.

성공 보장

National Academy of Osteopathy Portuguese website in Sao Paulo, Brazil

Seja bem sucedido!! Estude no Brasil e tenha seu diploma e sua licença de trabalho acreditado no Canadá! Torne- se um profissional diferenciado... Visite nosso site:
www.nao-brasilsaopaulo.com
 
National Academy of Osteopathy Portuguese website in Sao Paulo, Brazil

Tuesday, May 7, 2013

Dr Pourgol Presenting Osteopathy Diploma


Dr Shahin Pourgol presenting a diploma to a graduate of the Diploma in Osteopathic Manual Practice (DOMP) program of National Academy of Osteopathy in Seoul, South Korea.